Algemene verkoopsvoorwaarden:

Woord vooraf

Voorliggende algemene voorwaarden hebben als doel de rechten en plichten van de partijen te bepalen die voortvloeien uit de verkoop via internet van producten aangeboden door FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES BVBA (hierna de "Maatschappij" genoemd) op de site www.kinovy.com (hierna de "Site" genoemd).

De Maatschappij is gevestigd in 7822 Ath, Chemin du Fundus (M.E.) 8 en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.597.120. Zij kan worden gecontacteerd via het telefoonnummer + 32 68 250 230, per fax op het nummer +32 68 250 233 of per e-mail  op het volgende adres info@kinovy.com.

De Maatschappij verkoopt via zijn site Kinovy-producten (hierna de "Producten" genoemd).

  1. 1.       Toepassingsgebied

1.1. Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op iedere bestelling bij de Maatschappij of levering door de Maatschappij, zowel in België als in het buitenland, met uitsluiting van om het even welke andere algemene of bijzondere voorwaarden die zouden zijn medegedeeld op welk ogenblik ook aan de klant.

1.2.  Iedere eventuele afwijking met betrekking tot voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden vereist de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van één of meerdere personen die gemachtigd zijn in naam en voor rekening van de Maatschappij te handelen. Dergelijke afwijking zal alleen gelden voor de bestelling of levering waarvoor ze werd toegestaan.

      2. Bestellingen

  2.1.  De bestelling door een Klant is definitief wanneer hij zijn winkelmand op de Site gevalideerd heeft door op de knop "Bestelling valideren en betalen" te klikken.

  2.2.   Wanneer de bestelling definitief is, ontvangt de Klant binnen de 24 uur bevestiging van de details van de bestelling op zijn e-mailadres.

  2.3.  De Maatschappij verbindt zich ertoe de bestelling aan de Klant te leveren vanaf het ogenblik dat de Maatschappij de betaling van de Prijs en de verzendingskosten ontvangt op één van haar bankrekeningen en dat alleen bij voldoende beschikbare voorraad van de Producten.

      3. Prijzen

3.1. De opgegeven Prijzen houden geen rekening met de behandelingskosten, de verzendingskosten en de verzekeringskosten van de bestelling. Die zullen aan de Klant worden gefactureerd na definitieve validatie van de bestelling.

3.2. De prijzen worden in euro aangegeven en zijn steeds inclusief BTW. De bestellingen worden gefactureerd aan de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de definitieve validatie van de bestelling op de Site.

3.3. De Maatschappij is op ieder ogenblik gerechtigd haar prijzen te wijzigen waaronder dient begrepen dat de Producten zullen worden gefactureerd aan de prijs en de voorwaarden van toepassing op het ogenblik van de definitieve validatie van de bestelling op de Site door de Klant.

      4.  Verzendingskosten

4.1. De verzendingskosten dekken de behandeling, de verzending en de verzekering voor het transport van de bestelling.

4.2. Het bedrag dat aangerekend wordt voor de verzendingskosten hangt af van het gewicht van het pakje dat de bestelling bevat en van het land van bestemming.

     5. Leveringstermijnen

5.1. De leveringstermijnen vermeld op het overzicht van de bestelling beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat de Maatschappij de betaling van de prijs en de verzendingskosten ontvangen heeft.

5.2. Die termijnen zijn benaderend en louter indicatief. Eventuele vertragingen bij de levering kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of tot herroeping van de overeenkomst onder voorbehoud van punt 5.3. hierna.

5.3. Op het grondgebied van België zal de levering van een Bestelling nooit de termijn van dertig dagen overtreffen te rekenen vanaf de dag dat de Bestelling definitief is. Bij gebreke zal de Klant gerechtigd zijn de verkoop te herroepen zonder voorafgaande rechterlijke beslissing en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de Maatschappij, bij eenvoudige kennisgeving aan de dienst naverkoop zoals bedoeld in artikel 11 en zonder afbreuk te doen aan het recht van de Klant een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

Indien een verkoop herroepen wordt door een fout van de Maatschappij, dan zal die aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het bedrag van de herroepen verkoop, vermeerderd met de kosten van de herroeping zonder afbreuk aan het recht van de Klant een grotere schadevergoeding dan degene die hij moet genieten te bepalen.

5.4. De verzending van de bestelling kan, naar keuze van de Maatschappij, in één of meerdere keren gebeuren.

5.5. De overdracht van risico’s verbonden aan de bestelde Producten (beschadiging, vernieling, enz.) gebeurt op het ogenblik van de levering.

5.6. De levering van een bestelling kan worden opgeschort in geval van onvoorziene omstandigheden en van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Maatschappij en die haar beletten de overeengekomen leveringsdatum na te komen. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de levering op te schorten voor de duur van de omstandigheden en zelfs af te zien van de levering bij toepassing van artikel 10, zonder daarom gebonden te zijn aan het betalen van welke schadevergoeding dan ook aan de koper.

    6.  Eigendomsafstand en levering

6.1. In de hypothese dat, niettegenstaande de bepalingen van artikel 5.1, de bestelling naar de Klant verzonden wordt voor ontvangst door de Maatschappij van de betaling van de prijs en van de verzendingskosten, blijven de geleverde Producten, zelfs indien die zijn gewijzigd of geïncorporeerd, eigendom van de Maatschappij tot de integrale betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

6.2. De Klant die weigert de aangeboden Producten in ontvangst te nemen of mee te nemen zonder een verklaring van terugtrekking te doen zoals voorzien in artikel 8.2 is gehouden de daaruit voortvloeiende kosten te dragen, zoals opslagkosten en transportkosten, zonder afbreuk te doen aan andere bedragen die de Maatschappij als gevolg van die weigering kan eisen.

7. Controle en waarborg

7.1. De Producten genieten een waarborg tegen verborgen gebreken bedoeld in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De Maatschappij waarborgt echter niet de verborgen gebreken waarvan zij geen weet had.

7.2. Ten aanzien van de Klanten die eindgebruiker zijn, genieten de Producten een wettelijke waarborg van conformiteit aan de opgegeven eigenschappen, zoals voorzien door de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek en van een duur van twee jaar.

7.3. De koper is verplicht de goederen bij levering te controleren. Om geldig te zijn, moet iedere klacht met betrekking tot een klaarblijkelijk verborgen gebrek van de Producten of een vergissing in de bestelling binnen de acht kalenderdagen volgend op de levering aan de dienst naverkoop van de Maatschappij, bedoeld in artikel 11, worden betekend.

7.4. De Maatschappij is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg zijn van verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de goederen, voor problemen voortvloeiend uit overmacht of door of de opzettelijke fout van om het even wie, inclusief de koper of zijn aangestelden.

8. Herroepingsrecht

8.1. Behoudens voor de bestellingen van Producten die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Klant, heeft de Klant, indien het een eindgebruiker betreft, het recht zich van de verkoop terug te trekken zonder mededeling van de reden binnen een termijn van veertien kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een andere derde dan de vervoerder aangeduid door de Klant, fysiek bezit neemt van de Producten, voor zover die Producten nog niet werden verbruikt, al weze dat gedeeltelijk.

8.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant zijn beslissing van terugtrekking van het contract van verkoop aan de Maatschappij ter kennis brengen op volgend e-mailadres: info@kinovy.com of per post op volgend adres: Chemin du Fundus, 8 * B – 7822 Ghislengien * België door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De Klant mag daarvoor het wettelijk voorziene formulier voor terugtrekking gebruiken maar dat is geen verplichting.

Indien de Klant zijn verklaring van terugtrekking via het internetadres doet of via voormeld e-mailadres stuurt de Maatschappij aan de Klant een ontvangstbevestiging op diens e-mailadres. 

8.3. Om de termijn van terugtrekking te respecteren volstaat het voor de Klant de mededeling voorzien in artikel 8.2. te verzenden voor de afloop van de terugtrekkingstermijn.

8.4. In geval van terugtrekking door de Klant betaalt de Maatschappij alle ontvangen betalingen terug, de leveringskosten inbegrepen ( uitgezonderd de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant in voorkomend geval een andere leveringswijze zou hebben gekozen dan de minst dure, standaard door de Maatschappij voorgestelde leveringswijze) zonder buitensporige vertraging en in ieder geval ten laatste veertien dagen na de dag dat de Maatschappij van de beslissing van de Klant zich terug te trekken werd in kennis gesteld. De Maatschappij zal tot terugbetaling overgaan met hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de Klant voor de initiële transactie, ten ware er met de Klant uitdrukkelijk een ander middel wordt overeengekomen; in ieder geval zal de terugbetaling voor de Klant geen kosten met zich brengen.

8.5. In geval van terugtrekking zal de Klant de bestelde Producten zonder buitensporige vertraging aan de maatschappelijke zetel van de Maatschappij moeten terugsturen of terugbrengen, in ieder geval ten laatste veertien dagen nadat de Klant zijn beslissing van terugtrekking van de verkoopovereenkomst aan de Maatschappij ter kennis bracht. Die termijn wordt verondersteld nageleefd te zijn wanneer de Klant het Product voor de afloop van die termijn van veertien dagen terugstuurt.

De Klant moet de rechtstreekse kosten van de terugzending van de Producten voor zijn rekening nemen.

8.6. In geval van terugtrekking komt de verantwoordelijkheid van de Klant slechts in het gedrang wanneer de bestelde Producten een waardevermindering vertonen die voortkomt uit andere handelingen dan degene noodzakelijk om de aard, de eigenschappen en het goed functioneren van de bedoelde Producten na te gaan.

9. Betaling

9.1. Uitgezonderd een andersluidende schriftelijke bepaling zijn de bestellingen betaalbaar in contanten op de bankrekening van de Maatschappij vanaf de definitieve validatie van de bestelling.

9.2. De betalingen gebeuren op de Site via …

9.3. Indien de Maatschappij de betaling van de Prijs en van de verzendingskosten niet binnen de veertien dagen na de validatie van de bestelling ontvangen heeft en geen vraag van terugtrekking als bedoeld in artikel 8.2, zal de Maatschappij het contract eenzijdig kunnen opzeggen, zonder voorafgaande rechterlijke beslissing en zonder ingebrekestelling van de Klant, door eenvoudige betekening aan de Klant op het e-mailadres gebruikt voor de mededeling van het overzicht van zijn bestelling en zonder afbreuk te doen aan het recht van de Maatschappij schadevergoeding te eisen voor de veroorzaakte schade.

9.4. Wanneer een verkoop door de schuld van de Klant wordt verbroken, zal die de Maatschappij een forfaitaire vergoeding zijn verschuldigd ten belope van 10 % van de prijs van de verbroken verkoop, vermeerderd met de kosten veroorzaakt door de verbroken verkoop, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Maatschappij een grotere schade aan te tonen waarvoor zij dient te worden vergoed.

10. Overmacht

10.1. Elk geval van overmacht of toeval ontheft de Maatschappij en de Klant van rechtswege van iedere verplichting zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

10.2. Indien, om aan haar verplichtingen te voldoen, de Maatschappij voor haar bevoorrading van een derde onderneming afhankelijk is, is dat artikel eveneens van toepassing in geval van overmacht of toeval door die derde onderneming ondergaan wanneer die gebeurtenissen van aard zijn de Maatschappij te vertragen of te belemmeren in de uitvoering van haar verplichtingen.

10.3. Worden als overmacht beschouwd zonder dat die lijst als limitatief mag worden beschouwd: ongevallen, materiaalbreuk, oorlog, natuurrampen, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, brand, staking, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

11. Klachten

De Klant kan elke klacht met betrekking tot zijn bestelling aan de dienst naverkoop van de Maatschappij overmaken op het volgende adres:

Chemin du Fundus 8 • B – 7822 Ghislenghien • België Tel: + 32 68 250 230 * Fax: +32 68 250 233 e‑mail: info@fit-ingredients.com

12. Beperkingsclausule van de aansprakelijkheid

Voor het geval de aansprakelijkheid van de Maatschappij in het gedrang komt omwille van een gebrek of van een conformiteitsprobleem van de verkochte Producten is die aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van de onrechtstreekse schade zoals, en zonder dat deze opsomming limitatief is, opbrengstderving, financiële of commerciële verliezen, productieverlies, vermeerdering van de algemene kosten, verlies van of schade aan gegevens, verlies van contracten of van klanten.

13.  Nietigheid

13.1. Nietigheid van één of meerdere voorliggende algemene voorwaarden en/of van de overeenkomst tast de geldigheid van de andere clausules niet aan en de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst gelden onverkort zonder die clausule.

13.2. Partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de door nietigheid getroffen clausule(s) door één of meerdere waardevolle clausules met een economisch gelijkaardig resultaat.

14. Persoonsgegevens

14.1. Alle persoonsgegevens nodig voor de behandeling van een bestelling worden door de Maatschappij bewaard en kunnen aan de ondernemingen waarmee de Maatschappij – of haar leveranciers – samen werk(en)t meegedeeld worden wanneer een dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De Klant geeft bijaldien toestemming aan de Maatschappij die gegevens te gebruiken voor de opstelling van statistieken teneinde zijn dienstverlening te verbeteren.

14.2. Die informatie mag onder andere worden gebruikt om de verspreiding door welk communicatiemiddel ook, van inlichtingen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Maatschappij aan zijn cliënteel toe te laten.

14.3. De Maatschappij bewaart de persoonsgegevens om latere bestellingen te vereenvoudigen. Voor het overige verbindt de Maatschappij zich ertoe de inlichtingen waarover ze beschikt niet aan derden mee te delen. De door de Maatschappij bewaarde gegevens kunnen op ieder ogenblik en op eenvoudige vraag van de Klant bij de dienst naverkoop bedoeld in artikel 11. opgevraagd en verbeterd worden.

14.4. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens heeft de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de behandeling van een bestelling het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

15. Bewijs

Partijen aanvaarden in het raam van hun betrekkingen de middelen van elektronische bewijsvoering (bijvoorbeeld e-mail, digitale back-ups, …).

16. Handelingsbekwaamheid

De Klant verklaart juridisch handelingsbekwaam te zijn met het oog op het afsluiten van een koopovereenkomst.

17. Toepasselijk recht – Geschillenregeling

17.1. De overeenkomst afgesloten tussen de Maatschappij en de Klant valt onder toepassing van het Belgisch recht.

17.2. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing of interpretatie van voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement van Henegouwen.

18. Talen

Bij tegenstrijdigheden in de vertaling of de interpretatie tussen de Franstalige, de Nederlandstalige of de Engelstalige versie primeert de Franstalige versie.

 

Recepten
De fijnste banketbakkers gebruiken Kinovy
ontdek hun recepten
Your Cart